ใบอนุญาติภายในประเทศ มอก.

มอก.2425-2552 เลขที่ น 11770-27-2425 (RCCB-AUR3)1

มอก.1955-2551เลขที่ ท 6513-1641-1955 (ไฟฉุกเฉินTE1)1

มอก.1955-2551 เลขที่ ท 3638-2487-1955 (ไฟฉุกเฉินT1)1

มอก.1436-2540 เลขที่ 2819-40-1436 (consumer unit-load center) ศาลายา1

มอก.1102-2558 เลขที่ 2843-16-1102 (ไฟฉุกเฉินT1-TE1)1

มอก.909-2548 เลขที่ น 11438-33-909 (RCBO1P+N)1

มอก.909-2548 เลขที่ ท 3699-43-909 (RCBO 4 Phase)1

มอก.909-2548 เลขที่ ท 3698-42-909 (RCBO Single Phase)1

มอก.909-2548 เลขที่(2)ท 6882-38-909 (RMD9 & RMD14)1

มอก.909-2548 เลขที่ ท 3698-42-909 (RCBO Single Phase)1

ใบรับรอง ISO 9001 : 2015

ลงทะเบียน

Follow Us